Jesteś tutaj

Urszula Stępień

Doktorat: 2006. Dyplom w zakresie nauk o Ziemi, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Magisterium: 2001. Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

 

Zainteresowania

Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się na kwestiach związanych z wymianą danych geologicznych, ich standaryzacją i interoperacyjnością. Inspiracją były trudności w zestawieniu, porównywaniu i analizie danych w ujęciu przestrzennym. Aktywny udział w Międzynarodowej Inicjatywie Służb Geologicznych OneGeology powołanej w 2007 roku w Brighton przyczynił się do udziału w pracach nad testowaniem i wdrażaniem standardu wymiany danych geologicznych GeoSciML.

Doświadczenie zdobyte w ramach w współpracy międzynarodowej wykorzystywane jest w trakcie realizacji koordynowanych przeze mnie zadań związanych z opracowaniem przeglądowych map geologicznych w skali 1:1000 000 i 1:500 000. Od 2007 roku uczestniczę także w pracach nad wdrożeniem Europejskiej Dyrektywy INSPIRE w zakresie opracowania i publikacji metadanych, a także harmonizacji i transformacji referencyjnych danych geologicznych.

 

Wybrane publikacje

  • Szynkaruk E., Stępień U., 2018. Poland – country update. W: 4 th European Meeting on 3D Geological Modelling, Orléans 21-23 February 2018, s. 15.
  • Chełmiński J., Czapowski G., Małolepszy Z., Nowacki Ł, Rosowiecka O., Stępień U., 2016. Integracja wgłębnych danych geologicznych i geofizycznych w celu uszczegóławiania budowy geologicznej wysadów solnych na przykładzie wysadu Łanięta (Integration of subsurface data for refinement of geological structure of salt diapirs; Łanięta salt diapir case). Przegląd Solny/Salt Review. t. 12, s. 98-113.
  • Małolepszy Z., Szynkaruk E., Stępień U., Gogołek T., 2016. 3D Regional Geological Modelling In Poland. Konferencja 3rd European meeting on 3D geological modelling, 16 June Wiesbaden, Niemcy.
  • Tomaszczyk M., Małolepszy Z., Szynkaruk E., Chełmiński J., Gogołek T., Nowacki Ł., Stępień U., 2016. Regional 3D models of Lublin basin and Gorzow block – approach and lessons learned. W: 14th Meeting of the Central European Tectonic Groups, 21st Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Predna Hora, 28.04-01.05.2016. Bratislava: CETEG.
  • Lewandowski P., Słodkowski M., Stępień U., 2016. OneGeology vs EGDI – zintegrowane mapy geologiczne (OneGeology vs EGDI – integrated geological map data). W: Wyzwania polskiej geologii. 3. Polski Kongres Geologiczny, Wrocław, 14-18.09.2016 r. Tom kongresowy /red. naukowa Jurand Wojewoda; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Wrocław: Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2016 . - s. 214-216.
  • Małolepszy Z, Dąbrowski M., Mydłowski A., Żuk T., Szynkaruk E., Tomaszczyk M., Adamuszek M., Chełmiński J., Gogołek T., Jasiński Ł, Kozdrój W., Nowacki Ł., Olkiewicz P., Słodkowski M., Sydor P., Stępień U., Wyrwalska U., 2015. Modelling The Geological Structure Of Poland – Approach, Recent Results And Roadmap. Workshop Extended Abstracts, GSA Annual Meeting, October 31, 2015, Baltimore, Maryland, AER/AGS Special Report 101.
  • Chełmiński J., Czapowski G., Małolepszy Z., Nowacki Ł., Stępień U., Szynkaruk E., 2015. Modele geologiczne 3D - integracja danych geologicznych i innych danych przestrzennych na przykładzie cyfrowego modelu geologicznego pokrywy osadowej Basenu Lubelskiego, wysadu solnego Inowrocław i modelu Kopalni Kłodawa (Data integration within 3D geological models - case studies of Lublin Basin, Inowrocław salt diapir and Kłodawa Salt Mine). W: XX Międzynarodowe Sympozjum Solne "Quo vadis sal": Górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku. Bochnia, 7-10 X 2015 / XX International Salt Symposium "Quo vadis sal": Salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21st century. Bochnia, 7-10 X 2015 / red. Grzegorz Czapowski [et al.]. [S.l.] : Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego [etc.], 2015. s. 100-102
  • Chełmiński J., Czuryłowicz K., Morawski W., Nowacki Ł, Stępień U., Szynkaruk E., Tomaszczyk M., Żarski M., 2012. 3D detailed geological model of urban area of the city of Warsaw (Poland) as a source of environmental information . W: Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012. 5-10 August 2012, Brisbane, Australia / Brisbane, Australia: Australian Geosciences Council, 2012. s. 3306
  • Stępień U., Gałązka D., Pielach M., Piotrowska E., Przasnyska J., Słodkowski M., Tekielska A., 2013. OneGeology - geologia jedna! (OneGeology - common geology!). Przegląd Geologiczny. Vol. 61, nr 1, s. 40-44.
  • Myciuk K., Przasnyska J., Słodkowski M., Stępień U., Tekielska A., 2012. Standardy OneGeology-Europe jako podstawa specyfikacji danych geologicznych w INSPIRE (OneGeology-Europe standards as a basis for INSPIRE geological data specification). Roczniki Geomatyki. T. 10, z. 2, s. 65-70.