Jesteś tutaj

Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy - metodyka i implikacje

Autorzy: 
Jacek CHEŁMIŃSKI, Krzysztof CZURYŁOWICZ, Wojciech MORAWSKI, Łukasz NOWACKI, Urszula STĘPIEŃ, Ewa SZYNKARUK, Maciej TOMASZCZYK, Marcin ŻARSKI
Cytowanie: 
II Polski Kongres Geologiczny „Geologia jedna?!”, Warszawa, 17-19 września 2012
Streszczenie: 

Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej centrum Warszawy został wykonany w ramach projektu badawczego wykonanego na zlecenie Ministra Środowiska i sfinansowanego ze środków NFOŚiGW. W kontekście dotychczas realizowanych projektów na obszarach aglomeracji miejskich przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej ma charakter innowacyjny. Realizując tylko zadanie polegające na wykonaniu modelu 3D uzyskano jednocześnie dodatkowe informacje o zasięgu przestrzennym, kubaturze, miąższości oraz morfologii powierzchni stropu i spągu jednostek litologicznych. Skomplikowana natura przestrzennych relacji litologicznych, genetycznie powiązane następstwo osadów pochodzenia lodowcowego, determinuje skrajnie odmienną metodologię badań modelowych utworów piętra kenozoicznego w porównaniu z modelami struktur paleozoicznych i mezozoicznych. Utylitarny charakter reprezentacji graficznej modelu wynika z możliwości jej wykorzystania zarówno do celów naukowych, jak i przy prowadzeniu działalności popularyzacyjnej poprzez udostępnienie na geoportalu IKAR. Za cel postawiono także stworzenie narzędzia pomocnego w procesie decyzyjnym i projektowym, a jednocześnie niezbędnego do zbudowania zintegrowanego systemu informacyjnego obejmującego dane geologiczne i planistyczne aglomeracji Warszawy. W kontekście powyższych rozważań jako podstawowe narzędzie pracy wybrano oprogramowanie Paradigm GOCAD, którego możliwości wykraczają daleko poza aplikacje stricte złożowe. Dodatkowo przedstawiono zarys metodologiczny przedsięwzięcia, który można traktować jako element pomocny przy opracowaniu zbliżonych tematycznie projektów. Zaprezentowano informacje o rejonizacji obszaru badań, zakresie prac geologicznych, celach przedsięwzięcia oraz metodyce towarzyszącej opracowaniu modelu. Model stanowi efekt przestrzennej interpretacji informacji geologicznej archiwizowanej w postaci baz danych oraz wizualizację koncepcji geologicznych ujętych w postaci map i przekrojów geologicznych, dając jednocześnie możliwość prowadzenia szerokiego spektrum obserwacji interaktywnych.