Jesteś tutaj

Model Warszawy

Tytuł projektu: 
Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy
Rodzaj: 
Krajowy
Rok rozpoczęcia: 
2008
Rok ukończenia: 
2011
Kierownik projektu: 
Urszula Stępień
Główny zleceniodawca: 
Ministerstwo Środowiska
Źródło finansowania: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy oraz jego wizualizacja z wykorzystaniem technologii kompatybilnej z przeglądarkami internetowymi. Przedstawiono wizualizację charakterystycznych elementów budowy geologicznej tj. dolina rynnowa Żoliborz-Szczęśliwice, pokłady mioceńskiego węgla brunatnego. Model 3D stanowi element niezbędny do zbudowania zintegrowanego systemu informacyjnego obejmującego dane geologiczne i planistyczne aglomeracji Warszawy.

http://www.pgi.gov.pl/images/geologia3d/pic/warszawa_small.jpg

Model ten jest uzupełnieniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego Warszawy w skali 1:10 000 opracowanego przez Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego i Zakład Geotechniki Instytutu Techniki Budowlanej.

Opracowanie ma charakter kompleksowego studium obejmującego zarys budowy geologicznej Warszawy, zakres prac geologicznych oraz metodykę badań towarzyszących opracowaniu szczegółowego numerycznego modelu 3D budowy geologicznej obszaru aglomeracji Warszawy. W kontekście dotychczas realizowanych projektów model ma charakter innowacyjny. Stanowi on m.in. przestrzenną interpretację informacji geologicznej archiwizowanej w postaci baz danych. Utylitarny charakter otrzymanej reprezentacji graficznej modelu wynika z możliwości jej wykorzystania zarówno do celów naukowych, jaki i przy prowadzeniu działalności popularyzacyjnej.

Szczegółowy model wgłębnej budowy geologicznej fragmentu Warszawy został odwzorowany w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych 1992. Rozdzielczość pozioma modelu odpowiada skali 1:10 000, natomiast pionowa uzależniona jest od stanu rozpoznania geologicznego wynikającego z dostępności danych oraz ich przestrzennego rozmieszczenia. Niezależną część modelu stanowi zharmonizowana pod względem wydzieleń litologicznych, stratygraficznych i genetycznych baza danych zgodna ze strukturą CBDG powstała przez integrację istniejącej, jak i nowo pozyskanej informacji geologicznej w wyniku przeprowadzonych prac terenowych oraz z zewnętrznych firm geologicznych.

Obserwacje i wnioski odnoszące się do opracowanego modelowania przestrzennych mogą stanowić element pomocny przy weryfikacji dotychczas postawionych hipotez odnośnie rozwoju budowy geologicznej. Wykonany w ramach realizacji projektu model relacji facjalnych w obrębie sekwencji plioceńskich z wykorzystaniem sekwencyjnej symulacji wskaźnikowej potwierdzają hipotezy postawione przez naukowców zajmujących się badaniem podłoża kenozoicznego Warszawy i okolic, według których występowanie osadów mułkowo-piaszczystych w obrębie kompleksu iłów pstrych ma charakter soczew o niewielkim zasięgu.

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Ministra Środowiska i sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzących z opłat określonych w art. 84,85 i 85a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo geologiczne i górnicze”.