Jesteś tutaj

Modelowanie budowy geologicznej - aspekty metodyczne i utylitarne

Autorzy: 
Editors: Marek JAROSIŃSKI, Ewa SZYNKARUK i Bartosz PAPIERNIK
Cytowanie: 
Przegląd Geologiczny, vol. 62, nr 12, 2014
Streszczenie: 

Przewodnim motywem niniejszego numeru Przegl¹duGeologicznego, w jego merytorycznej czêœci, jest kon-strukcja cyfrowych modeli struktur geologicznych w ró¿-nych skalach oraz ich wykorzystanie w praktyce. Zebranepublikacje stanowi¹ pok³osie spotkania reprezentantóws³u¿b geologicznych kilku krajów europejskich oraz eks-pertów z instytucji krajowych, które odby³o siê w Akade-mii Górniczo Hutniczej (AGH) w Krakowie pod egid¹ tejuczelni iPañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwo-wego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w maju 2012 r.