You are here

Kanał Augustowski

Project title: 
Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1:250 000
Start year: 
2009
End year: 
2011
Project manager: 
Leszek Marks
Finance: 
Ministry of Science and Higher Education

Celem projektu była przestrzenna korelacja głównych jednostek litostratygraficznych dla północnej części polsko-białoruskiej strefy przygranicznej w rejonie Grodna, stanowiącej część południową Pasa Jadźwingów - fragmentu Zielonych Płuc Europy (Euroregion Niemen). W ramach projektu przygotowano model przestrzenny dla rejonu Kanału Augustowskiego od Jeziora Serwy do rzeki Niemen (ok. 50 km) oraz pilotażowy arkusz mapy geologicznej zakrytej i odkrytej w skali 1:250 000 Sokółka/Grodno o powierzchni około 4950 km2, w tym po polskiej stronie około 3000 km2.


Zróżnicowanie morfologiczne powierzchni terenu obszaru Modelu Kanału Augustowskiego na tle ukształtowania powierzchni podczwartorzędowej, oraz archiwalnych przekrojów geologicznych i profili wierceń.

Mapa geologiczna pogranicza polsko-białoruskiego została opracowana w ramach między-narodowego projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr 497/N-BIA£ORUŒ/2009/0 z dnia 15.06.2009 r.) w nawiązaniu do projektu współpracy ujętego w ramach Programu Wykonawczego Polsko-Białoruskiej Współpracy Naukowo-Technicznej na lata 2008–2010 i zatwierdzonego 25.11.2008 r. na 10. posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Komisji do spraw Współpracy w dziedzinie Nauki i Technologii

Link do opisu projektu: pdf