You are here

Łukasz Nowacki

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii – Zakład geologii Czwartorzędu – 2005 tytuł magistra

 

Specjalizacja

Analizy przestrzenne, integracja danych geologicznych, budowa modeli strukturalnych i modeli parametrycznych.

Jestem autorem, współautorem i wykonawcą licznych opracowań z dziedziny kartografii geologicznej – (uprawnienia nr. VIII-186) m.in. są to: SMGP ark. Kętrzyn 2009 (współwykonawca), ark. Przewodowo 2017, 1 projekt robót geologicznych SMGP, 11 arkuszy MLP, 2 mapy transgraniczne w skali 1:250 000, Mapy lokalizacji osuwisk i obszarów predysponowanych dla części województwa mazowieckiego, Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi gmin Jasienica i Lanckorona, opracowania: Geologiczno – środowiskowe warunki utworzenia Geoparku „Kanał Augustowski – Augustowskie Sandry”; uczestniczyłem w projektach: Rozpoznanie i kartograficzny obraz neotektonicznej i współczesnej mobilności obszaru Polski w kontekście bezpiecznej lokalizacji elektrowni jądrowych, Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - Etap I, II, III i IV .Reambulacja Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 200 000 ark Olsztyn, opracowanie Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 500 000.

Jestem autorem i współautorem szeregu opracowań geologicznych 3D:

  • Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski od -500 m p.p.m do powierzchni terenu
  • Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania – model 3D struktury Budziszewic-Zaosia
  • Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy
  • Przestrzenny model 3D budowy hydrogeologicznej obszaru nr 44 Jednolitych Części Wód Podziemnych
  • 3D cyfrowy model geologiczny pokrywy osadowej Basenu Lubelskiego.
  • Wykonanie prac geologicznych na obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud cynku, ołowiu i srebra: model 3D- wyznaczenie obszarów anomalnych z uwzględnieniem danych z modeli 3D złóż Zn-Pb – dokumentacja złożowa.
  • Opracowania materiałów uzupełniających do wniosku o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli kamiennej w rejonie Grabowna koło Góry. Model 3D budowy geologicznej wskazanego obszaru, ukazujący szczególnie sposób występowania pokładów soli cechsztyńskich, potencjalnych poziomów izolujących oraz pokładu łupku miedzionośnego
  • Trójwymiarowy, cyfrowy model pokrywy osadowej bloku Gorzowa (w trakcie realizacji)
  • Czterech modeli 3D budowy geologicznej oraz otoczenia wysadów solnych dla potrzeb projektu: Monitoring geodynamiczny w zakresie interferometrii satelitarnej pasa wysadów solnych w Polsce oraz próba określenia ruchliwości soli w czwartorzędzie z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej i technik modelowania 3D (w trakcie realizacji)
  • Opracowania charakterystyki geologicznych warunków występowania pokładów soli cechsztyńskich w dalszym (w promieniu do 150 km) otoczeniu na N od Brzegu Dolnego z oceną uwarunkowań infrastrukturalnych i środowiskowych pod kątem przyszłego zagospodarowania metodą ługowania i warzenia soli.

 

Nagrody i wyróżnienia

SMGP ark. Przewodowo 2017-mapa wyróżniona na posiedzeniu Komisji Opracowań Geologicznych (2018)

Nagroda Stowarzyszenia Kartografów Polskich  III miejsce w konkursie mapa roku 2017 za „ Mapa geologiczna południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu w skali 1: 250 000”

Stopień dyrektora Górniczego III stopnia (2014).

MLP ark. Pawłów 2009 wyróżniony na posiedzeniu Komisji Opracowań Kartograficznych

Nagroda specjalna dyrektora PIG za skonstruowanie założeń i opracowanie metodyki dla numerycznego modelu geologicznego Polski. 2006

Jestem  także członkiem Polskiego Stowarzyszenie Górnictwa Solnego

 

Wybrane publikacje

FORMY LODOWCOWE I WODNOLODOWCOWE W DOLINIE KOŚCIELISKIEJ (TATRY ZACHODNIE) – Prz. Geol. 54: 605-609, 2006 https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pdf/pg_2006_07_23.pdf

REKONSTRUKCJA GEOMETRII POWIERZCHNI LODOWCÓW Z MAKSIMUM OSTATNIEGO ZLODOWACENIA (LGM) W POLSKICH TATRACH WYSOKICH (ZLEWNIE ROZTOKI I RYBIEGO POTOKU)” – Prz. Geol., 57,  614-618, 2009 https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2009_01_23.pdf

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ O ŚRODOWISKU (SIPOŚ) –- Prz. Geol., 57,  158-158, 2009 https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2009_02_22.pdf

3D MODELE GEOLOGICZNE I GEOCHEMICZNE POKLADOWEGO ZŁOŻA SOLI KAMIENNEJ W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ - MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W TYPOWANIU NAJLEPSZYCH MIEJSC POD LUGOWANIE KAWERN DO CELÓW MAGAZYNOWYCH Prz. Geol., 57,  787-788, 2009 https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2009_09_44.pdf

BAZA DANYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY MODEL GEOLOGICZNY 3D DLA PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA CO2 W REJONIE BEŁCHATOWA NA PRZYKŁADZIE STRUKTURY BUDZISZEWIC ¬- Biuletyn PIG - nr 439/1 str. 53–58 2010

https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=46423

https://www.researchgate.net/publication/297455846_Database_and_detailed_3d_geological_model_for_CO2_underground_storage_in_the_beLchatow_region_a_case_study_of_the_budziszewice_structure

 

MAPA GEOLOGICZNA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBSZARU PRZYGRANICZNEGO POLSKI I BIAŁORUSI 1:250 000 PIG-PIB; ISBN978-83-7538-817-6, 2011 https://www.researchgate.net/publication/321482133_Mapa_geologiczna_polnocnej_czesci_obszaru_przygranicznego_Polski_i_Bialorusi_1250_000_-_objasnienia_tekstowe_Geological_map_of_northern_Polish-Belarusian_cross-border_area_1250_000_-_explanatory_tekst

MODEL 3D REJONU KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO (s.55-61); PIG-PIB; ISBN978-83-7538-812-1, 2011

PRZESTRZENNY MODEL 3D WYSADU SOLNEGO INOWROCŁAW WRAZ Z OZNACZENIEM PRZEMIESZCZEŃ POWIERZCHNI TERENU PRZY WYKORZYSTANIU BADAŃ INTERFEROMETRYCZNYCH Salt Review, 9: 117–119, 2013 http://www.psgs.agh.edu.pl/files/1401215415_9f2091ec8454a4e0898c7dc713b14e70.pdf

3D MODEL OF THE PODLASIE GORGE OF THE BUG RIVER IN THE SOUTHERN POLISH-BELARUSIAN CROSS-BORDER AREA. –s.491 The conference proceedings include papers of the International Scientific Conference "Problems of Rational Use of Natural Resources and Sustainable Development of Polesie", held in Minsk, ISBN 978-985-08-2042-6 (t. 1) 2016

INTEGRACJA WGŁĘBNYCH DANYCH GEOLOGICZNYCH I GEOFIZYCZNYCH W CELU USZCZEGÓŁAWIANIA BUDOWY GEOLOGICZNEJ WYSADÓW SOLNYCH NA PRZYKŁADZIE WYSADU ŁANIĘTA Salt Review, 2016, 12: 98–113 http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS4-15.pdf

ROZWÓJ SEDYMENTACJI UTWORÓW EWAPORATOWYCH CECHSZTYNU NA OBSZARZE ROWU MAZURSKO-LUBELSKIEGO (SE POLSKA) Salt Review, 2017, 13: 75–93 http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/07-PS5-Czapowski.pdf

ATLAS GEOLOGICZNY POLSKI rozdziały: Modele przestrzenne wgłębne i powierzchniowe i Mapy miąższości skał w podziale na systemy stratygraficzne (Czwartorzęd i Paleogen Neogen) 978-83-7863-667-0 2017

MAPA GEOLOGICZNA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OBSZARU PRZYGRANICZNEGO POLSKI I BIAŁORUSI 1:250 000 PIG-PIB; ISBN978-83-7863-768-4, 2017https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/aktualnosci-2018/6211-mapa-tekst-nagroda/file.html

MODERN PROSPECTING FOR ZINC AND LEAD ORES OF THE MVT NEAR SIEWIERZ IN THE UPPER SILESIA ZN-PB ORE DISTRICT IN THE SOUTHERN POLAND; Mineral Resources to Discover - 14th SGA Biennial Meeting 2017, Volume s681-684 ;Quebec City, Canada  20-23.08.2017 https://www.researchgate.net/publication/319545611_Modern_prospecting_for_zinc_and_lead_MVT_ores_near_Siewierz_in_the_Upper_Silesia_Zn-Pb_Ore_district_in_southern_Poland

REVISED LIMIT OF THE SAALIAN ICE SHEET IN CENTRAL EUROPE Quaternary International 59-74, 2018 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216301963

Warunki występowania i wykształcenie ewaporatów górnego permu) cechsztyn na obszarze SE części monokliny przedsudeckiej (SW Polska) Salt Review, 2018, 14:29-53 http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS6-Czapowski.pdf