Jesteś tutaj

Modele

Duńskie modele 3D

Przeglądarka Geo3D wzbogaciła się w możliwość wizualizacji modeli geologicznych 3D składowanych w zewnętrznych bazach danych. Przykładem są duńskie modele geologiczne opracowane w GEUS (służba geologiczna Danii i Grenlandii), które są składowane w bazie EGDI 3D. Dzięki współpracy z kolegami z Kopenhagi uzyskaliśmy dostęp do tych modeli aby zaprezentować je w Geo3D. Na szczególna uwagę zasługuje pierwszy na liście grid 3D z rejonu miasta Kasted, który stał sie inspiracja do rozbudowania przegladarki Geo3D o funkcje wizualizacj parametrycznych modeli 3D.

Model parametryczny utworów jurajskich

jurassic

The parametric 3D geological model exemplifies a Jurassic layers in the western part of Poland, offering a generalized representation of lithologies and continuous properties related to porosity and rock density. These properties have been derived from the interpretation of data obtained through numerous seismic surveys and well drilling activities conducted in the region for oil and gas exploration, primarily within the underlying Upper Permian deposits.

Geopark Góra Św. Anny

Geopark Góra Św. Anny

Góra Św. Anny i jej okolice, z uwagi na skupienie na stosunkowo niewielkim obszarze różnorodnych zjawisk geologicznych, ma doskonałe predyspozycje, by stać się jednym z ważniejszych punktów geoturystycznych w Polsce. Ustanowiony w tym miejscu Geopark stał się inspiracją do utworzenia niniejszego modelu geologicznego, dzięki któremu możemy wirtualnie odwiedzić to miejsce, aby przygotować się do realnej wizyty w tym wyjątkowym zakątku Śląska Opolskiego. Oprócz warstw geologicznych i uskoków model oferuje informacje o 11 geostanowiskach skupionych wokół Góry Św. Anny.

3DGP - model Polski

Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski przedstawia budowę geologiczną Polski od rzędnej -6000 m n.p.m. do powierzchni terenu. Trójwymiarowe modele bryłowe, przekroje geologiczne i blokdiagramy oraz animacje przestrzenne umożliwiają analizę wgłębnej budowy geologicznej. Model realizowany był w dwóch etapach (od -6000 do -500 m. n.p.m. i od -500 m n.p.m. do powierzchni terenu), przy wykorzystaniu różnych narzędzi do modelowania.

Model Warszawy

Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy oraz jego wizualizacja z wykorzystaniem technologii kompatybilnej z przeglądarkami internetowymi. Przedstawiono wizualizację charakterystycznych elementów budowy geologicznej tj. dolina rynnowa Żoliborz-Szczęśliwice, pokłady mioceńskiego węgla brunatnego. Model 3D stanowi element niezbędny do zbudowania zintegrowanego systemu informacyjnego obejmującego dane geologiczne i planistyczne aglomeracji Warszawy.

Model basenu lubelskiego

Przedstawiony projekt jest pierwszym (pilotażowym) elementem ciągłego zadania Państwowej Służby Geologicznej (PSG) w dziedzinie kartografii cyfrowej obejmującej modelowanie 3D głównych basenów sedymentacyjnych Polski w obszarach pozaorogenicznych. Jest to zarazem stosunkowo nowe wyzwanie metodyczne w świetle dotychczasowych dokonań w tej dziedzinie w Polsce i na świecie, szczególnie z uwagi na ogromny, użyty tu zasób danych.

Wizualizacja własności skał

Testowy model prostego wysadu solnego do wizualizacji własności/parametru P soli. Patametr P jest tu losową wartością testowej własności skały. Parametr ten w chwili obecnej może być tylko wyświetlony na powłoce bryły. Trwają prace nad wizualizacją własności skał wewnątrz warstwy na przekrojach przez bryły modelu. Prace rozwojowe obejmują wizualizację gridu 3D (Voxet) w formie chmury punktów. Przewidujemy publikację pierwszych wyników pod koniec roku 2019.

Aby wyświetlić parametr P należy rozwinąć drzewo obiektów i zaznaczyć P.

Kanał Augustowski

Celem projektu była przestrzenna korelacja głównych jednostek litostratygraficznych dla północnej części polsko-białoruskiej strefy przygranicznej w rejonie Grodna, stanowiącej część południową Pasa Jadźwingów - fragmentu Zielonych Płuc Europy (Euroregion Niemen). W ramach projektu przygotowano model przestrzenny dla rejonu Kanału Augustowskiego od Jeziora Serwy do rzeki Niemen (ok. 50 km) oraz pilotażowy arkusz mapy geologicznej zakrytej i odkrytej w skali 1:250 000 Sokółka/Grodno o powierzchni około 4950 km2, w tym po polskiej stronie około 3000 km2.

Strony