Jesteś tutaj

Modele

Geopark Góra Św. Anny

Geopark Góra Św. Anny

Góra Św. Anny i jej okolice, z uwagi na skupienie na stosunkowo niewielkim obszarze różnorodnych zjawisk geologicznych, ma doskonałe predyspozycje, by stać się jednym z ważniejszych punktów geoturystycznych w Polsce. Ustanowiony w tym miejscu Geopark stał się inspiracją do utworzenia niniejszego modelu geologicznego, dzięki któremu możemy wirtualnie odwiedzić to miejsce, aby przygotować się do realnej wizyty w tym wyjątkowym zakątku Śląska Opolskiego. Oprócz warstw geologicznych i uskoków model oferuje informacje o 11 geostanowiskach skupionych wokół Góry Św. Anny.

3DGP - model Polski

Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski przedstawia budowę geologiczną Polski od rzędnej -6000 m n.p.m. do powierzchni terenu. Trójwymiarowe modele bryłowe, przekroje geologiczne i blokdiagramy oraz animacje przestrzenne umożliwiają analizę wgłębnej budowy geologicznej. Model realizowany był w dwóch etapach (od -6000 do -500 m. n.p.m. i od -500 m n.p.m. do powierzchni terenu), przy wykorzystaniu różnych narzędzi do modelowania.

Model Warszawy

Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy oraz jego wizualizacja z wykorzystaniem technologii kompatybilnej z przeglądarkami internetowymi. Przedstawiono wizualizację charakterystycznych elementów budowy geologicznej tj. dolina rynnowa Żoliborz-Szczęśliwice, pokłady mioceńskiego węgla brunatnego. Model 3D stanowi element niezbędny do zbudowania zintegrowanego systemu informacyjnego obejmującego dane geologiczne i planistyczne aglomeracji Warszawy.

Model basenu lubelskiego

Przedstawiony projekt jest pierwszym (pilotażowym) elementem ciągłego zadania Państwowej Służby Geologicznej (PSG) w dziedzinie kartografii cyfrowej obejmującej modelowanie 3D głównych basenów sedymentacyjnych Polski w obszarach pozaorogenicznych. Jest to zarazem stosunkowo nowe wyzwanie metodyczne w świetle dotychczasowych dokonań w tej dziedzinie w Polsce i na świecie, szczególnie z uwagi na ogromny, użyty tu zasób danych.

Wizualizacja własności skał

Testowy model prostego wysadu solnego do wizualizacji własności/parametru P soli. Patametr P jest tu losową wartością testowej własności skały. Parametr ten w chwili obecnej może być tylko wyświetlony na powłoce bryły. Trwają prace nad wizualizacją własności skał wewnątrz warstwy na przekrojach przez bryły modelu. Prace rozwojowe obejmują wizualizację gridu 3D (Voxet) w formie chmury punktów. Przewidujemy publikację pierwszych wyników pod koniec roku 2019.

Aby wyświetlić parametr P należy rozwinąć drzewo obiektów i zaznaczyć P.

Kanał Augustowski

Celem projektu była przestrzenna korelacja głównych jednostek litostratygraficznych dla północnej części polsko-białoruskiej strefy przygranicznej w rejonie Grodna, stanowiącej część południową Pasa Jadźwingów - fragmentu Zielonych Płuc Europy (Euroregion Niemen). W ramach projektu przygotowano model przestrzenny dla rejonu Kanału Augustowskiego od Jeziora Serwy do rzeki Niemen (ok. 50 km) oraz pilotażowy arkusz mapy geologicznej zakrytej i odkrytej w skali 1:250 000 Sokółka/Grodno o powierzchni około 4950 km2, w tym po polskiej stronie około 3000 km2.

CCS

Parametryczny model rozkładu skał zbiornikowych i uszczelniających w obrębie utworów karbonu basenu lubelskiego został wykonany w ramach krajowego programu badawczo-rowzojowego "Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania".

Zastosowanie stochastycznych metod symulacji ma na celu przedstawienie modeli układów sekwestracyjnych oraz wyznaczenie stref i struktur o optymalnych własnościach uwzględniając podstawowe kryteria geologiczne oraz bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko.

Strony