Jesteś tutaj

3DGP - model Polski

Tytuł projektu: 
Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski
Rodzaj: 
Krajowy
Rok ukończenia: 
2005
Kierownik projektu: 
Krystyna Piotrowska
Główny zleceniodawca: 
Ministerstwo Środowiska
Źródło finansowania: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski przedstawia budowę geologiczną Polski od rzędnej -6000 m n.p.m. do powierzchni terenu. Trójwymiarowe modele bryłowe, przekroje geologiczne i blokdiagramy oraz animacje przestrzenne umożliwiają analizę wgłębnej budowy geologicznej. Model realizowany był w dwóch etapach (od -6000 do -500 m. n.p.m. i od -500 m n.p.m. do powierzchni terenu), przy wykorzystaniu różnych narzędzi do modelowania. Projekt ma charakter edukacyjny i poznawczy. Powstał jako uproszczony model 3D ukazujący bryły wydzieleń stratygraficznych: czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda, jura, trias wchodzące w skład mezozoiku, oraz perm i paleozoik nierozdzielony; oraz regionalnych: podłoże krystaliczne, osady miocenu zapadliska przedkarpackiego, Karpaty zewnętrzne i Karpaty wewnętrzne. Model 3DGP powstał na podstawie: map geologicznych w różnych skalach od 1:50000 do 1:1 000 000 (powierzchniowych, podczwartorzędowych, podkenozoicznych), map geologicznych ścięcia poziomego (Kotański 1997), profilów otworów wiertniczych, danych opublikowanych i archiwalnych (geologicznych i geofizycznych) oraz informacji z baz danych CBDG i Banku HYDRO oraz informacji z istniejących baz danych PIG-PIB. Model. Poza aspektem naukowym, ma ogromne znaczenie praktyczne i edukacyjne. Modele 3D silnie oddziałują na wyobraźnię odbiorcy, prezentując skomplikowaną budowę geologiczną w sposób bardzo przystępny i zrozumiały dla szerszego grona odbiorców.

Opisywany model został bardzo uproszczony co wynikało z ograniczeń technicznych wykorzystywanych narzędzi cyfrowych w latach 2003-2005. Ponadto prezentuje stan rozpoznania regionalnej budowy geologicznej z przełomu wieków i nie uwzględnia wielu otworów opracowanych już po zakończeniu projektu. W modelu uwzględniono uskoki, które są widoczne w ukształtowaniu warstw. Niestety z powodów technicznych nie udało się tu wprowadzić uskoków jako odrębnych obiektów do wyświetlenia w przegladarce. 

Artykułu na temat głębszej, wykonanej w pierwszym etapie częsci modelu

Strona internetowa z modelem opublikowana w 2005 roku